Διδακτορική Διατριβή Ευθύμιου Μπακογιάννη

Αντικείμενο της παρούσας διατριβής με ήταν η αναζήτηση της μορφής που πρέπει να έχει μια αστική αυτοδιοικητική μονάδα ΑΑΜΟ, καθώς και η αναδιοργάνωση των λειτουργιών του χώρου με τη χρήση μιας μεθοδολογίας που να λαμβάνει υπόψη της μια σειρά από κριτήρια. Αυτά ήταν η προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος, η σύμμετρη και αειφόρος ανάπτυξη των χωρικών ενοτήτων που την αποτελούν, η προώθηση οικονομικών δραστη¬ριοτήτων, η παροχή επαρκών υποδομών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της, η ενίσχυση της προσβασιμότητας με ήπια μέσα μεταφοράς και η ανάπτυξη κοινωνικής δικαιοσύνης.

Για την αναζήτηση αυτή απαιτήθηκε η εξέταση της έννοιας και της οργάνωσης της πόλης διαχρονικά, όσο αυτό είναι εφικτό στο πλαίσιο μιας βιβλιογραφικής έρευνας, καθώς και των μοντέλων διοικητικής οργάνωσης που έχουν εφαρμοστεί σε διάφορες χώρες κατά καιρούς. Επίσης, για να εξεταστεί το κατά πόσο οι θεωρητικές προσεγγίσεις μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση των σημερινών συνθηκών και λειτουργιών τις οποίες εξυπηρετούν οι διοικητικές ενότητες που αποτελούν τους αστικούς ΟΤΑ, εφαρμόστηκε πιλοτικά η μεθοδολογία σε μια χωρική και διοικητική ενότητα.

Η διατριβή αποτελείται από τέσσερα κυρίως μέρη, τα οποία με τη σειρά τους χωρίζονται σε κεφάλαια και υποκεφάλαια και είναι αποτέλεσμα έρευνας –βιβλιογραφικής, πηγών και πεδίου– στο πλαίσιο της οποίας αναπτύσσεται η μεθοδολογία για την οργάνωση των αστικών λειτουργιών, αφού πρώτα εντοπίστηκε η μορφή και η δομή που πρέπει να έχει η ΑΑΜΟ. Η έρευνα είναι βασική και εστιασμένη στα βασικά ερωτήματα της διατριβής, αναλύει δομές, μορφές, τάσεις, λειτουργίες και σχέσεις.