Εισαγωγή στη διάρθρωση του οικιστικού δικτύου της Ελλάδας. Γενική αναφορά στα μεγέθη των οικισμών, στη μορφή τους και στα προβλήματά τους. Το Οικιστικό ζήτημα στην Ελλάδα : ιστορική αναφορά στην διαμόρφωση του οικιστικού δικτύου. Οικονομική κατάσταση παραγωγικές δυνάμεις και οικισμοί. Οι συνέπειες των οικονομικών ¨επιλογών¨ στα μεγέθη των οικισμών και στη διάρθρωσή τους. Η διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου (χωροταξικό, πολεοδομικό, οικιστικό κλπ) που διέπει την ανάπτυξη και την εξέλιξη των οικισμών. Οι συνέπειες των εφαρμογών, της ανυπαρξίας, ή της μη εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου στο οικιστικό δίκτυο. Οι νέες ρυθμίσεις (Καποδίστριας κλπ) με τις επιπτώσεις τους. Οι μεθοδολογίες και οι τεχνικές για την διαμόρφωση των οικισμών στην Ελλάδα. Σύντομες αναφορές στις αναγνωρίσεις και στην μελέτη της φυσιογνωμίας τους. Καθορισμοί ορίων, όρων δόμησης, περιορισμοί κλπ. ως αποτέλεσμα της αναπτυξιακής διαδικασίας της Ελλάδας. Μεθοδολογία για την διατύπωση ενός προγράμματος για ένα οικιστικό σχέδιο. Τυπολογικές προδιαγραφές. Διαδικασίες και τρόποι εφαρμογής των οικιστικών προγραμμάτων στο Φυσικό Χώρο. Συγκρίσεις του οικιστικού δικτύου της Ελλάδας με το Οικιστικό δίκτυο της Ευρώπης και ιδιαίτερα των Μεσογειακών χωρών.

 

Οικιστικό σύστημα της Ελλάδος. Η πρώτη περίοδος 1828-1940. Δεύτερη περίοδος 1940- μεταπολίτευση. Πληθυσμιακές μεταβολές στην επικράτεια. Μετεξέλιξη των παραγωγικών τομέων. Η εξέλιξη των αστικών κέντρων κατά μέγεθος. Δείκτες για ποσοτικό και ποιοτικό προσδιορισμό των οικισμών. Η σημερινή διάρθρωση του οικιστικού δικτύου στην Ελλάδα. Οικισμοί πρώτης κατοικίας. Οικισμοί δεύτερης κατοικίας. Εκτός σχεδίου δόμηση. Διοικητικές μεταρρυθμίσεις. Πρόγραμμα Καποδίστριας. Πρόγραμμα Καλλικράτης. Ανοιχτές πόλεις. Αναπτυξιακοί σύνδεσμοι. Γ.Π.Σ.. Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.. Μετασχηματισμοί του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της ελληνικής πόλης. Καλές πρακτικές ευρωπαϊκών χωρών στο σχεδιασμό οικιστικών δικτύων. Μέθοδοι σχεδιασμού της ανοιχτής πόλης. Ιεράρχηση των οικισμών. Δίκτυα μεταφορών. Φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Διοικητικές και λειτουργικές εξαρτήσεις. Σπουδές περίπτωσης. Μοντελοποίηση. Πιλοτικά σχέδια. Πρωτοβουλίες ευρωπαϊκής ένωσης. Δικτύωση

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατά το δυνατόν σφαιρική και συστηματική προσέγγιση πρακτικών ζητημάτων εφαρμογής του σχεδιασμού στην Ελλάδα, στην κλίμακα του αστικού χώρου. Το μάθημα εστιάζει το ενδιαφέρον του σε ένα πραγματικό πρόβλημα πολεοδομικού / αστικού σχεδιασμού, για το οποίο οι σπουδαστές καλούνται ενεργώντας ως «μελετητές» / «σχεδιαστές» του χώρου, στη βάση της διεπιστημονικής προσέγγισης των ζητημάτων του χώρου, να διατυπώσουν και να υποστηρίξουν κατάλληλες προτάσεις. Το μάθημα παρέχει επιπλέον επιλεγμένες βασικά στοιχεία μεθοδολογίας και τεχνικών πολεοδομικού και αστικού σχεδιασμού, ενώ επιχειρεί τέλος να εμπλουτίσει το γνωστικό υπόβαθρο των συμμετεχόντων σπουδαστών, κυρίως όσον αφορά κατευθύνσεις για το σχεδιασμό και υλοποιημένα παραδείγματα / καλές πρακτικές για τους τομείς εκείνους στους οποίους επικεντρώνεται το ενδιαφέρον.

http://courses.arch.ntua.gr/el/proseggiseis_toy_efarmosmenoy_astikoy_sxediasmoy_sthn_ellada.html