Διδακτορική Διατριβή Διονυσίας Περπερίδου

Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματεύεται την ανάπτυξη μίας νέας μεθοδολογίας για την καταγραφή και την ανάλυση των δρατσηριοτήτων και των μετακινήσεων στον αστικό χώρο. Πυρήνας της νέας μεθοδολογίας είναι το δίπολο συστηματικών μετακινήσεων – δραστηριοτήτων, όπου σε κάθε δραστηριότητα αντιστοιχούν δύο μετακινήσεις: μία για την μετάβαση στην δραστηριότητα και μία για την επιστροφή μετά το πέρας της δραστηριότητας, ενώ η συστηματικότητα του διπόλου αφορά την συχνότητα επανάλληψής του σε επίπεδο ημέρας, εβδομάδας ή μήνα.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η κατοικία αποτελεί την αφαιτερία της μετακίνησης μετάβασης και ο προορισμός της μετακίνησης επιστροφή. Η νέααυτή μεθοδολογία παρέχει την δυνατότητα μακροχρόνιας καταγραφής και ανάλυσης, τουλάχιστον ετήσιας, των δραστηριοτήτων και των μετακινήσεων στον αστικό χώρο.

Στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής η μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση της ετήσιας έκθεσης του πληθυσμού του Λεκανοπεδίου Αθηνών στην ατμοσφαιρική ρύπανση με χρήση γεωστατιστικών μεθόδων.

Leave a Reply

Your email address will not be published.